بچه های علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان91
مشاوره ی درسی،پرسش و پاسخ،عمومی،وغیره
شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ :: 15:52 ::  نويسنده : مسیح
تعریف واحد درسی

• آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است.
در نظام واحدی - ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است .
هر واحد درس مقدار يا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت -عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت- کارگاهی یا عملیات میدانی 51 ساعت- کار آموزی و کارورزی (کار در عرصه)68 ساعت – در طول یک نیم سال تحصیلی (یا دوره تابستانی)و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

سال تحصیلی

• هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم سال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیم سال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

• تمام دانشگاه ها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها روش تدریس و جابه جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها است.

ساعات حل تمرین

• دانشگاه ها می تواننددر صورت لزوم- به تشخیص گروه آموزشی در هر رشته از دوره های کارشناسی - تا 20 ساعت در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته ، در طول دوره بیفزایند.

واحد های درسی و طول مدت تحصیل
• هر دانشجو می تواند در هر نیم سال تحصیلی حد اقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 1:
در آخرین نیم سال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
تبصره 2:
در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد.با نظر دانشگاه و تائید استاد مربوط می توان امتحان آن درس را در طول نیم سال از طریق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره3 :
اگر دانشجویی در یک نیم سال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشدمی توان با نظر دانشگاه در نیم سال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 4:
در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد-حتی اگر مشروط شده باشد با نظر دانشگاه میتواند تمام واحد های باقی مانده را در یک نیم سال انتخاب کند.
تبصره 5:
تعداد واحدهای انتخابی در طول تابستان حداکثر 6 واحد می باشد

دروس پیش نیاز

تبصره 3:
ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاه ها از هر حیث مانند دروس دانشگاهی و تابه مقررات آموزش عالی است.نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیم سال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شودو در مشروطی، قبولی یا رد دانشجو تآثیر دارد.

طول دوره
• حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحد هاي دوره را تا حداکثر مدت مجازتحصيل بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

حضور و غیاب
• حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط هر درس الزامی است و ساعت غیبت دانشجو در هر درس نباید از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند.در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود0

تبصره 1:
در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از چهار هفدهم باشد ولی غیبت موجه باشد آن درس حذف می شود.

غیبت در امتحان
• غیبت غیر موجه در امتحان در هر درس به منزله نمره صفر است و در صورت موجه بودن آن درس حذف می شود

• تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است .

حذف و اضافه

• در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیم سال تحصیلی مانده فقط یکی از درسهای نظری خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنكه اولآ غیبت دانشجو در آن درس بيش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشدو ثانیا تعداد واحد های باقی مانده وی از 12 واحد کمتر نشود

• حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیم سال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیم سال نباشد. در این صورت نیم سال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

• ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس به میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیم سال و پایان نیم سال صورت میگیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره:
برگزاری امتحان پایان نیم سال برای هر درس الزامی است
• حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود می شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

نام نویسی مشروط

• میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیم سال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

• دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیم سال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را در آن نیم سال ندارد.

اخراج دانشجو مشروط :
• در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در 3 نیم سال متوالی و یا 4 نیم سال متناوب و دردورده های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته در دو نیم سال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی
• دانشجو می تواند درهر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر برای یک نیم سال ودر دوره های کارشناسی پیوسته برای دو نیم سال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره:
• مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
• تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل 2 هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیم سال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

انتقال:

تعریف انتقال
• به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

• انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز است .

دانشجوی مهمان

• در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان به طور موقت برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد.

• مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط به این است که دانشجو حداقل یک نیم سال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

• مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس با نظر دانشگاه مبداء وموافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

• هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیم سال در دوره کاردانی یا دو نیم سال در دوره کارشناسی در یک دانشگاه به طور تمام وقت به صورت مهمان تحصیل کند.

تغییر رشته
• دانشجو درطول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی وهمان دانشگاه تغییر رشته دهد .
1-ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع است.
2-حداقل یک ششم و حداکثر دو سوم واحدهای دوره را گذرانده باشد.
3-نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.
4-با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

پذیرش واحدهای درسی

• معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلادر دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است
1-دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
2-دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تائید وزارت فرهنگ آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد .
3-تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشد.
4-محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.
تبصره 1:
معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده ، انجام می شود.
تبصره 2:
نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیم سال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 3:
به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

فراغت از تحصیل

• دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .
تبصره 1:
تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمره دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.

• میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند . در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد می توان حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیم سال تحصیلی (در دوره کاردانی)و دو نیم سال تحصیلی (در دوره کارشناسی)مجددا انتخاب و آن درس را مجددا تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید .در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ